Art.1. Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Unyk Teamwear aangegaan.
 2. De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als de acceptatie van Unyk Teamwear zijn algemene leveringsvoorwaarden; Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van de door Unyk Teamwear uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Art.2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz.. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details hoeven niet te worden verstrekt.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door Unyk Teamwear schriftelijke bevestiging bindend.
 3. Unyk Teamwear aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Art.3. Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van Unyk Teamwear binden de laatste niet, voorzover ze niet door Unyk Teamwear schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Art.4. Overeenkomst

 1. De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Unyk Teamwear door zijn schriftelijke bevestiging. Elke met hem aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Unyk Teamwear zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
 2. De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel c.q. locatie te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel c.q. locatie gebruikt is Unyk Teamwear gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Unyk Teamwear.
 3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz., alsmede de gegevens in brochures en websites door Unyk Teamwear bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 4. Indien geen overeenkomst tussen de opdrachtgever en Unyk Teamwear tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door Unyk Teamwear ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 40 dagen geretourneerd dan heeft Unyk Teamwear het recht om de opdrachtgever van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 5.000.

Art.5. Adviezen

 1. Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Unyk Teamwear zijn adviezen, teksten, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan, wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven zijn eigendom.
 2. Als Unyk Teamwear opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Unyk Teamwear te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

Art.6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Op alle door Unyk Teamwear verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Unyk Teamwear zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven Unyk Teamwear zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 2. Het in het eerste lid van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen worden gebruikt voor het overeengekomen doel. Unyk Teamwear is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000, onverminderd Unyk Teamwear zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Art.7. Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze als gevolg van al bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om complete verrekening te verlangen.

Art.8. Aanbetaling

Unyk Teamwear is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door wanprestatie van Unyk Teamwear de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, naast schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Art.9. Produktiemiddelen

Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Unyk Teamwear. Unyk Teamwear is niet verplicht deze te bewaren.

Art.10. Leverings/Opleveringstermijnen

 1. De opgegeven (op)leveringstermijnen gelden bij benadering.
 2. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen Unyk Teamwear zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand nemen.
 3. Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Unyk Teamwear niet kan worden aangerekend, zoals onweer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in dit artikel “overmacht” geregeld.
 4. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
 5. Unyk Teamwear heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben in overeenstemming met het betaalde in art. “Betaling”.
 6. Indien Unyk Teamwear niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zal Unyk Teamwear aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmee de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Art.11. Afwerking

 1. Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
 2. Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kop of schriftelijk opdracht.
 3. Voor papier en textiel zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en beneden toelaatbaar.

Art.12. Annuleren

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Unyk Teamwear reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Unyk Teamwear als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Unyk Teamwear te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van opdracht en/of van de goederen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Unyk Teamwear zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Art.13. Wijziging van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welk aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van opmaak teksten enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in berekening gebracht.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk/email aan Unyk Teamwear ter kennis zijn gebracht.
 3. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Art.14. Meerwerk

 1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
 2. Door Unyk Teamwear te maken kosten, verband houdende met de te vervaardigen opdracht, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. De toepasselijkheid van het artikel 7a:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art.15. Garantie

Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Voor sublimatie van Unyk kleding wordt 3 jaar garantie gegeven op kleurechtheid, kwaliteit bedrukking e.d.
Op overige Unyk producten wordt 1 jaar fabrieksgarantie gegeven op fabricagefouten, ritsen e.d.

Art.16. Reclamaties

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Unyk Teamwear terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, na de dag van de levering c.q. oplevering Unyk Teamwear wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reklame.
 3. Unyk Teamwear dient in staat te worden gesteld ingediende reklames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 4. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien de reklame naar het oordeel van Unyk Teamwear c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Unyk Teamwear hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis te vervangen na terugzending van de vervallen goederen in de originele toestand. Unyk Teamwear is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Art.17. Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Unyk Teamwear om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Unyk Teamwear gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Art.18. Transport

De verzending geschiedt op de wijze als door Unyk Teamwear is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzendingen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Art.19. Aansprakelijkheid

 1. Unyk Teamwear is niet aansprakelijk voor de kosten schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van :
  • overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  • daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  • fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.
 2. Teksten en/of instructies van de opdrachtgevers worden verwerkt naar aangegeven kopij en/of schriftelijke opdracht. Voor eventuele schaden ontstaan door mondeling opgegeven kopij en/of verstrekte opdrachten, instructies e.d. is Unyk Teamwear niet aansprakelijk.
 3. Unyk Teamwear is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van Unyk Teamwear of van hen, die door Unyk Teamwear te werk zijn gesteld.
 4. Unyk Teamwear zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Unyk Teamwear voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi-, merk-, of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiend uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Art.20. Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen. Uitsluitingen verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Unyk Teamwear of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van Unyk Teamwear, export- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enig overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Unyk Teamwear, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Unyk Teamwear overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van wel aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 2. Unyk Teamwear is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Art.21. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Unyk Teamwear geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Unyk Teamwear.
 2. Unyk Teamwear heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zoal hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Art.22. Wanprestatie en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen in gebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Unyk Teamwear ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
 2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Unyk Teamwear eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland mettertijd te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Unyk Teamwear op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Art.23. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop Unyk Teamwear de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Unyk Teamwear is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerechtigd vanaf de factuurdatum.
 4. Unyk Teamwear is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van de advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 150,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
 6. Uit het enkele feit dat Unyk Teamwear zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Art.24. Toepasselijk recht

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Art.25. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon c.q. vestigingsplaats van Unyk Teamwear, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Art.26. Privacy

 1. Persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld ingevuld in e-mail, websiteformulieren of orderformulieren, worden door Unyk Teamwear zorgvuldig en discreet bewaart.
 2. Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek gevraagd worden en alleen met toestemming door ons worden vastgelegd.
 3. Indien opdrachtgever ons schriftelijk verzoekt de gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.
 4. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat: Unyk Teamwear hier wettelijk toe verplicht wordt.
 5. De opgegeven informatie kan gebruikt worden om commerciële boodschappen specifiek aan opdrachtgever te richten.